Ereleden van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers

De VSenV kent vier ereleden, te weten Kees Holierhoek, Arie van den Berg, Nelleke van Maaren en Rien Verhoef.

Kees Holierhoek werd in 1986 tot erelid benoemd, toen nog van de Vereniging van Letterkundigen, omdat de VSenV, de overkoepelende organisatie, nog niet bestond.

Kees werd in 1971 lid van de VvL en heeft vanaf het eerste moment tal van functies bekleed. In 1973 onderhandelde hij over de contracten voor de scenaristen, en wel als bestuurslid van de SEBA. In 1982 trad hij toe tot het VvL-bestuur en startte hij de onderhandelingen met de overheid over de leenvergoeding, de voorloper van het leenrecht. Een en ander leidde in 1986 tot zijn belangrijkste wapenfeit: de oprichting van de Stichting LIRA, die de verdeling van de leengelden regelt en waarvan hij tot op heden voorzitter is. In 1996 trad hij toe tot de commissie die onder zijn voorzitterschap de structuur van de VvL onder de loep nam, hetgeen in 1998 ten slotte leidde tot de oprichting van de VSenV.

Arie van den Berg kreeg in 2005 het erelidmaatschap toegekend.

Arie was begin jaren 70 lid geworden van de VvL, maar vertrok alras om in 1983 voorgoed terug te keren. In 1986 werd hij bestuurslid van de VvL en speelde vanaf toen op velerlei niveaus een belangrijke rol. Hij was actief betrokken bij de oprichting van de Stichting Sociaal Fonds Letterkundigen, de Stichting Rechtshulp en bij de onderhandelingen over de leenvergoeding. Evenals Kees Holierhoek nam hij in 1996 zitting in de adviescommissie die zich moest buigen over de structuur van de belangenvereniging, hetgeen in 1998 resulteerde in de oprichting van de VSenV, waarvan naast de VvL inmiddels ook het Netwerk Scenarioschrijvers deel uitmaakte en waar hij van 1998 tot 2002 voorzitter van was.

Nelleke van Maaren werd in 2007 erelid van de VSenV.

Nelleke was in 1969 lid geworden van de VvL en is ook vanaf het begin in tal van besturen en commissies actief geweest. Ze was van 1984 tot 1992 bestuurslid van de VvL en heeft in die hoedanigheid een belangrijke rol gespeeld bij de onderhandelingen met de uitgevers over de modelcontracten en de tarieven. Ze was ook een van de eerste bestuursleden van de Stichting LIRA en dus nauw betrokken bij de leenrechtregeling. Ook heeft ze een doorslaggevende bijdrage geleverd aan de vormgeving van de Charlotte Köhler Prijs en het Charlotte Köhler Stipendium. Maar haar belangrijkste wapenfeit is ongetwijfeld de oprichting van het Vertalershuis in Amsterdam, waarvoor ze toenmalig staatssecretaris Nuis van OCenW wist te enthousiasmeren en dat in 1996 door hem werd geopend. Nelleke is in 2014 overleden.

Rien Verhoef kreeg in 2013 het erelidmaatschap aangeboden.

Rien werd in 1985 lid van de VvL en heeft de afgelopen decennia een lange reeks functies bekleed. Zo was hij bestuurslid van de Stichting Rechtshulp Auteurs, het P.C. Boutensfonds, de Sectie Geschriften van de Stichting Leenrecht, het Nederlands Literair Productiefonds, maar vooral van de Stichting LIRA. In het bestuur daarvan had hij 17 jaar zitting, waarvan 13 jaar als penningmeester. Voor de VvL was de wijze waarop hij jarenlang deelnam aan de onderhandelingen met de uitgevers over de modelcontracten en de tarieven van cruciaal belang. Daarnaast was en is hij met name voor de vertalers een belangrijke vraag- en antwoordbaak als het gaat om rechten, contracten en tarieven.