Regeling Continuïteit beroepsuitoefening schrijvers en vertalers

Heb je je opdrachtportefeuille en je inkomsten zien slinken door de coronacrisis? lukt het niet om je beroepspraktijk voort te zetten en zit je daardoor in financiële problemen? Professionele auteurs kunnen een financiële bijdrage van maximaal 5.000 euro aanvragen om te helpen bij het voorzetten van hun beroepspraktijk.

Laatste aanvraagronde

Dankzij een extra subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan er een vierde – en laatste – aanvraagronde worden gehouden. Je kunt vanaf maandag 12 juli tot en met 31 augustus 2021 een aanvraag indienen.

Let op! Meer mogelijkheden:

Je kunt opnieuw een aanvraag doen als je in een van de vorige aanvraagrondes al een bijdrage hebt gekregen op grond van een van de drie Steunregelingen Auteurs.

Alles wat je moet weten

Voor wie is de regeling bedoeld?

De Regeling continuïteit beroepsuitoefening schrijvers en vertalers is bedoeld voor schrijvers en vertalers die door de coronacrisis worden belemmerd in de voortgang van hun professionele werkzaamheden en daardoor financiële problemen ondervinden, waardoor de continuïteit van hun beroepspraktijk onder druk staat.

Onder schrijvers en vertalers worden verstaan: zelfstandig werkende makers van teksten, in de meest ruime zin van het woord: schrijvers en vertalers van boeken, dichters, columnisten, essayisten, kinder- en jeugdboekenschrijvers, misdaadschrijvers, schrijvers en vertalers van toneelstukken, scenarioschrijvers, non-fictie auteurs (inclusief freelance journalisten, wanneer ze lid zijn van de Auteursbond), ondertitelaars en andere groepen makers van teksten.

Getracht wordt om een zo breed mogelijke groep auteurs van de regeling te laten profiteren.

Je kunt ook een aanvraag doen als je in een van de vorige aanvraagrondes al een bijdrage hebt gekregen op grond van een van de drie Steunregelingen Auteurs.

Ik ben freelance journalist. Kan ik een aanvraag indienen?

Ja, freelance journalisten kunnen ook een beroep doen op de regeling. Als je lid bent van de Auteursbond, kun je een aanvraag bij de Auteursbond doen. Andere freelance journalisten die een beroep op de regeling willen doen, kunnen zich wenden tot de NVJ (de regeling bij de NVJ is inmiddels gesloten).

 

Wat kan ik aanvragen?

Je kunt een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage van maximaal 5.000 euro om je beroepspraktijk te helpen voortzetten. Voorwaarde is dat je opdrachtportefeuille en inkomsten door de coronacrisis zijn geraakt, en dat de continuïteit van je beroepspraktijk onder druk staat.

Je kunt ook een aanvraag doen als je in een van de vorige aanvraagrondes al een bijdrage hebt gekregen op grond van een van de drie Steunregelingen Auteurs.

Voel jij de gevolgen van de coronacrisis ook, maar heb je voldoende buffer opgebouwd, of heb je andere inkomsten om deze periode zelf te overbruggen? Dan vragen we je om terughoudend te zijn met het indienen van een aanvraag en het budget beschikbaar te laten voor zwaarder getroffen auteurs.

Verkeer je om een andere reden dan coronacrisis in financiële nood? Dan kun je overwegen een beroep te doen op het Sociaal Fonds Auteurs.

Welke informatie moet ik in mijn aanvraag verstrekken?

Het is van belang om zo duidelijk mogelijk aan te geven hoe de coronacrisis je opdrachtenportefeuille en inkomsten heeft geraakt, op welke financiële problemen je hierdoor stuit, wat de gevolgen voor je beroepspraktijk zijn, en welke bijdrage je nodig hebt om als schrijver of vertaler te kunnen blijven werken.

Hoe beschrijf ik de invloed van de coronacrisis op mijn beroepspraktijk?
In de aanvraagmodule vragen we je om op te geven wat de hoogte is van je omzet uit zelfstandig schrijf-of -vertaalwerk in de jaren 2018 – 2021. Onder zelfstandig schrijf- of vertaalwerk vallen ook zaken als lezingen en voordrachten die voortkomen uit je schrijf- of vertaalwerk. We vragen je daarnaast naar inkomsten uit ander werk dat je mogelijk naast je werk als schrijver of vertaler doet.

Maak een vergelijking tussen je opdrachten/inkomsten vóór en sinds de uitbraak van de coronacrisis. Als je beschikt over documenten om je aanvraag te onderbouwen, is het verstandig om ze bij je aanvraag te voegen.

Hoe beschrijf ik de gevolgen voor mijn financiële situatie en de continuïteit van mijn beroepspraktijk?
Beschrijf welke gevolgen je omzetontwikkeling heeft voor je financiële situatie en de continuïteit van je beroepspraktijk. Meld het als je ander werk bent gaan doen en daardoor minder tijd in je schrijf- of vertaalpraktijk kunt steken. In de aanvraagmodule vragen we je ook of je een beroep hebt moeten doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Verder vragen we of je in 2020 gebruikt hebt gemaakt van de tijdelijke steun- en stimuleringsregelingen van het Letterenfonds, het Matchingfonds van De Coöperatie of het Filmfonds Heb je eerder een bijdrage gekregen op grond van een van de Steunregelingen Auteurs? Licht dan toe waarom een tweede bijdrage nodig is.

Hoogte van de bijdrage
Je kunt op grond van deze regeling een financiële bijdrage krijgen om je beroepspraktijk als schrijver of vertaler te helpen voortzetten. Probeer een zo goed mogelijke inschatting te maken van het bedrag dat je daarvoor nodig hebt. De financiële bijdrage bedraagt maximaal 5.000 euro.

Hoe dien ik mijn aanvraag in?

Je dient je aanvraag digitaal in via de online aanvraagmodule. Je aanvraag dient te bestaan uit:

 • een ingevuld aanvraagformulier (in online aanvraagmodule)
 • een document (pdf) met daarin:
  • een nadere omschrijving van de invloed van de coronacrisis op je opdrachtportefeuille en de inkomsten, en de gevolgen voor je financiële situatie
  • een nadere omschrijving van de staat van je beroepspraktijk van de aanvrager en de continuïteit ervan
  • een nadere onderbouwing van het bedrag dat je aanvraagt
  • als je eerder een bijdrage hebt gekregen op grond van een van de Steunregelingen Auteurs, dan dien je toe te lichten waarom een tweede bijdrage nodig is.
  • documenten (contracten, e-mails, etc.)waarmee de aanvrager zijn aanvraag kan onderbouwen
  • een CV of portfolio

Als je aanvraag wordt gehonoreerd, vragen we je om een kopie van je legitimatiebewijs te overleggen.

Wanneer kan ik een aanvraag doen?

Je kunt vanaf maandag 12 juli 2021 tot en met 31 augustus 2021 een aanvraag indienen. De aanvragen worden in september 2021 beoordeeld. De bijdragen worden in oktober 2021 uitbetaald.

Hoeveel aanvragen worden gehonoreerd?

Voor de regeling is een garantiebudget van maximaal € 400.000,- beschikbaar gesteld door Lira. Het budget wordt verdeeld tussen de twee stichtingen die de regeling gezamenlijk uitvoeren: de Stichting Steunfonds Auteurs van de Auteursbond en het Sociaal Fonds van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het budget is dus beperkt. De adviescommissie zal mede afhankelijk van het aantal positieve beoordelingen en het maximumbudget pogen om een zo breed mogelijke groep auteurs te laten profiteren van de regeling. De regeling is eenmalig en zal niet worden verlengd.

Wie beoordeelt mijn aanvraag?

De stichting Steunfonds Auteurs heeft een adviescommissie ingesteld die de aanvragen gaat beoordelen. De adviescommissie bestaat uit:

 • Florence Tonk (voorzitter)
 • Aleid Truijens
 • Sabine van den Eynden

Het bestuur bekrachtigt de adviezen van de commissie, tenzij het bestuur oordeelt dat tegen de voorwaarden van de regeling is ingegaan.

Ik ben het niet eens met de beslissing.

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen het besluit over je aanvraag.

Vragen?

Vragen over je aanvraag stel je bij voorkeur per mail via steunregelingen@auteursbond.nl

Klaar om je aanvraag in te dienen?

Heb je alle informatie gelezen en heb je alle stukken (samengevoegd in 1 pdf) bij de hand?