Regeling Projecten en werkbeurzen auteurs

Ben je schrijver of vertaler en wordt je beroepspraktijk geraakt door de coronacrisis? Werk je aan een boek of een vertaling, maar krijg je van je uitgever geen voorschot? Heb je een briljant idee voor een toneelstuk, maar durft het theatergezelschap waarvoor je schrijft het nu niet aan? Zou je carrière geholpen zijn als je die ene cursus volgt, maar heb je geen budget? Professionele auteurs kunnen een aanvraag indienen voor de Regeling Projecten en werkbeurzen auteurs.

Laatste aanvraagronde

Dankzij een extra subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan er een vierde – en laatste – aanvraagronde worden gehouden. De aanvraagronde start maandag 12 juli, je kunt tot en met 31 augustus 2021 een aanvraag indienen.

Let op! Meer mogelijkheden:

 • Je kunt opnieuw een aanvraag indienen als je in één van de vorige aanvraagrondes al een bijdrage op grond van één van de drie Steunregelingen Auteurs hebt gekregen.
 • Je kunt niet alleen een aanvraag indienen voor een nieuw schrijf- of vertaalproject, maar je kunt ook een aanvraag indienen voor een bijdrage om een bestaand project verder te brengen.
 • Je kunt ook een aanvraag indienen voor een activiteit in het belang van je professionele ontwikkeling, zoals een cursus.
 • Omdat de speciale coronasteunregeling van het Letterenfonds genaamd Van maker tot Lezer is geëindigd, kun je ook een aanvraag doen als je voor deze regeling in aanmerking kwam/een bijdrage hebt gekregen.

Alles wat je moet weten

Voor wie is de regeling bedoeld?

De Regeling Projecten en werkbeurzen auteurs is bedoeld voor schrijvers en vertalers die door de coronacrisis problemen hebben met de voortgang van hun professionele werkzaamheden.

Met schrijvers en vertalers wordt bedoeld: professionele makers van teksten in de meest ruime zin van het woord, zoals schrijvers en vertalers van boeken, dichters, columnisten, essayisten, kinder- en jeugdboekenschrijvers, misdaadschrijvers, schrijvers en vertalers van toneelstukken, non-fictie auteurs, ondertitelaars en andere groepen makers van teksten.

Aanvragen worden ingediend door auteurs, of een team van auteurs, die aantoonbaar zelfstandig werken.

Als je in een van de vorige aanvraagrondes al een bijdrage hebt gekregen op grond van een van de drie Steunregelingen Auteurs, dan kun je in deze aanvraagronde opnieuw een aanvraag doen.

Hoeveel kan ik aanvragen en voor welke projecten of activiteiten?

Je kunt een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage voor het schrijven of vertalen van een tekst. Dat kan een nieuw project zijn, maar ook een bestaand project, dat je verder wilt brengen. Je kunt ook een aanvraag doen voor een activiteit in het belang van je professionele ontwikkeling, zoals een cursus.

Je kunt een aanvraag indienen voor 1 project of activiteit. De bijdrage bedraagt maximaal 5.000 euro.

Als je in een van de vorige aanvraagrondes al een bijdrage hebt gekregen op grond van een van de drie Steunregelingen Auteurs, dan kun je in deze aanvraagronde opnieuw een aanvraag doen.

Hoe dien ik mijn aanvraag in?

Je dient je aanvraag in via de online aanvraagmodule. Je aanvraag dient te bestaan uit:

 • Een ingevuld aanvraagformulier (in online aanvraagmodule)
 • Een document (pdf) met daarin:
  • een beknopte omschrijving van de gevolgen van de coronacrisis voor de beroepspraktijk van de aanvrager(s)
  • een beknopte omschrijving van het project of de activiteit
  • Als je een aanvraag doet voor een project waarvoor je op grond van deze regeling eerder een bijdrage hebt gekregen, dan vragen we je om toe te lichten welke stappen je met de eerste bijdrage hebt gezet en voor welke vervolgstappen de tweede bijdrage nodig is
  • een begroting of een opgave van de te maken kosten en het bedrag dat je aanvraagt
  • een CV of portfolio

Als je aanvraag wordt gehonoreerd, vragen we je om een kopie van je legitimatiebewijs te overleggen en een zogeheten verklaring de-minimis te ondertekenen. Deze verklaring is nodig om aan Europese regelgeving te voldoen. In de verklaring verklaart de aanvrager de afgelopen drie jaar niet meer dan 200.000 euro aan staatssteun te hebben ontvangen.

Wanneer kan ik mijn aanvraag indienen?

Je kunt vanaf maandag 12 juli 2021 tot en met 31 augustus 2021 een aanvraag indienen. De aanvragen worden in september 2021 beoordeeld.

 

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag en wanneer wordt de financiële bijdrage uitbetaald?

De beslissing over de aanvraag wordt uiterlijk op uiterlijk 30 september 2021 schriftelijk aan de aanvrager medegedeeld. Als de aanvraag is goedgekeurd, vindt de uitbetaling van de financiële bijdrage plaats in oktober 2021.

Wie beoordeelt mijn aanvraag?

De Regeling Nieuwe projecten en werkbeurzen auteurs wordt uitgevoerd door de Stichting Steunfonds Auteurs. Deze stichting heeft een adviescommissie ingesteld die de aanvragen gaat beoordelen. De adviescommissie bestaat uit:

 • Jan Baeke (voorzitter)
 • Anne Lopes Michielsen
 • Mylo Freeman

De adviezen van de commissie worden bekrachtigd door het bestuur van de stichting, tenzij het bestuur oordeelt dat tegen de voorwaarden van de regeling is ingegaan.

Je krijgt binnen vier weken na sluiting van de indieningstermijn bericht over het besluit.

NB: om ervoor te zorgen dat een zo groot mogelijk deel van het beschikbare budget terecht komt bij de gedupeerde auteurs, zijn we genoodzaakt de uitvoeringskosten van deze regeling laag te houden. Het is daarom helaas niet mogelijk om afgewezen aanvragen van persoonlijke feedback te voorzien.

Op welke criteria wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Bij het beoordelen van de aanvragen worden de volgende criteria gehanteerd:

Beroepsmatigheid
De aanvrager verricht zelfstandige werkzaamheden als schrijver en/of vertaler. De aanvrager heeft een trackrecord, of uit de aanvraag valt op te maken dat de aanvrager een aanstormend talent is.

Invloed van de coronacrisis op beroepspraktijk
De aanvrager beschrijft duidelijk welke gevolgen de coronacrisis heeft voor haar/zijn beroepspraktijk en motiveert duidelijk om welke reden zij/hij de steun nodig heeft.

Visie op het werk
De aanvrager kan goed motiveren wat zij/hij voor ogen heeft, waar zij/hij aan wil werken. De aanvrager heeft een sterke eigen stem.

Originaliteit
Het plan is vernieuwend, kent op welke manier en in welke vorm dan ook een zekere mate van originaliteit en voegt hierdoor iets nieuws toe aan het bestaande landschap.

Haalbaarheid
Het plan is haalbaar, het project kan ook daadwerkelijk worden gerealiseerd (daarbij ook rekening houdend met coronabeperkingen).

Beroepsontwikkeling
De toekenning kan bijdragen aan de ontwikkeling van de aanvrager: uit de motivatie blijkt hoe de aanvrager de steun kan gebruiken om een stap verder te komen in haar/zijn carrière.

Spreiding over beroepsgroepen
De Regeling Projecten en werkbeurzen auteurs is bedoeld voor alle professionele makers van teksten in de meest ruime zin van het woord, zoals schrijvers en vertalers van boeken, dichters, columnisten, essayisten, kinder- en jeugdboekenschrijvers, misdaadschrijvers, schrijvers en vertalers van toneelstukken, non-fictie auteurs, ondertitelaars en andere makers van teksten. Bij de beoordeling van aanvragen wordt er naar gestreefd om een zo breed mogelijke groep auteurs van de regeling te laten profiteren.

Ik ben het niet eens met de beslissing. Bij wie kan ik terecht?

Als je het niet eens bent met de beslissing kun je een bezwaarschrift indienen bij de door het bestuur van Stichting Steunfonds Auteurs aangewezen onafhankelijke beroepsinstantie: mevrouw mr. M. (Miek) Smilde, p/a Stichting Steunfonds Auteurs, De Lairessestraat 125, 1075 HH Amsterdam, email: steunregelingen@auteursbond.nl.

Tijdens de bezwaarprocedure wordt onderzocht of de beoordeling van jouw aanvraag zorgvuldig en volgens de criteria in het reglement is gedaan. De aanvraag wordt niet opnieuw inhoudelijk beoordeeld.

Je bezwaarschrift dient uiterlijk vier weken na het besluit over je aanvraag te zijn ingediend. Mevrouw Smilde neemt binnen vier weken na ontvangst van je bezwaarschrift een besluit.

Beroep aantekenen tegen het besluit over je bezwaarschrift kan bij het bestuur van het Lira Fonds, Kruisweg 793-795, 2132 NG Hoofddorp.

Waar kan ik het reglement inzien?

Vragen?

Vragen over je aanvraag stel je bij voorkeur per mail via steunregelingen@auteursbond.nl.

Klaar om je aanvraag in te dienen?

Heb je alle informatie gelezen en heb je alle stukken (samengevoegd in 1 pdf) bij de hand?