Regeling Nieuwe projecten en werkbeurzen auteurs

Ben je schrijver of vertaler en wordt je beroepspraktijk geraakt door de coronacrisis? Heb je een idee voor een nieuw boek of vertaling, maar krijg je van je uitgever nu even geen voorschot? Heb je een briljant idee voor een toneelstuk, maar durft het theatergezelschap waarvoor je schrijft het nu niet aan? Zou je carrière geholpen zijn als je die ene cursus volgt, maar heb je geen budget? Professionele auteurs kunnen een aanvraag indienen voor de Regeling Nieuwe projecten en werkbeurzen auteurs.

De derde aanvraagronde is per 1 april 2021 geopend en sluit op 30 april 2021.

Goed nieuws: er komt een vierde aanvraagronde
Voor de Regeling nieuwe projecten en werkbeurzen auteurs komt een vierde aanvraagronde, dankzij een extra subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het Steunfonds Rechtensector. Deze aanvraagronde vindt waarschijnlijk plaats in mei/juni. De definitieve periode wordt bekendgemaakt zodra de plannen van het Steunfonds Rechtensector voor deze extra subsidie door het ministerie zijn goedgekeurd.

Alles wat je moet weten

Voor wie is de regeling bedoeld?

De Regeling Nieuwe projecten en werkbeurzen auteurs is bedoeld voor auteurs die door de coronacrisis problemen hebben met de voortgang van hun professionele werkzaamheden.

Auteurs zijn alle professionele makers van teksten in de meest ruime zin van het woord, zoals schrijvers en vertalers van boeken, dichters, columnisten, essayisten, kinder- en jeugdboekenschrijvers, misdaadschrijvers, schrijvers en vertalers van toneelstukken, non-fictie auteurs, ondertitelaars en andere makers van teksten.

Aanvragen worden ingediend door auteurs, of een team van auteurs, die aantoonbaar zelfstandig werken.

Auteurs die in 2020 een bijdrage hebben gekregen op grond van de tijdelijke steun- en stimuleringsregelingen voor literaire schrijvers en vertalers van het Letterenfonds genaamd ‘Van maker tot lezer’ en ‘Van maker tot lezer, de uitbreiding’ kunnen geen aanvraag doen. Ook auteurs die voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor ‘Van maker tot lezer 2021’ kunnen geen aanspraak maken op de Regeling nieuwe projecten en werkbeurzen auteurs.

Hoeveel kan ik aanvragen en voor welke projecten of activiteiten?

Je kunt een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage voor het schrijven of vertalen van een tekst, of voor een project of activiteit in het belang van je professionele ontwikkeling, zoals een cursus.

De bijdrage bedraagt maximaal 5.000 euro.

Er kan per auteur maximaal één aanvraag worden gehonoreerd bij de coronasteunregelingen die de Auteursbond uitvoert. Het gaat om de Regeling nieuwe projecten en werkbeurzen auteurs, de Startgeldregeling scenario of de Compensatieregeling auteurs. Als je een bijdrage hebt gekregen op grond van een van deze regelingen, kun je geen aanvraag meer doen voor een bijdrage op grond van een van de andere regelingen.

Hoe dien ik mijn aanvraag in?

Je aanvraag dient te bestaan uit:

  • een beknopte omschrijving van het idee voor (de vertaling van) een tekst, het project of de activiteit (maximaal twee A4). De gevolgen van de coronacrisis voor je beroepspraktijk neem je hierin op.
  • een begroting of een opgave van de te maken kosten en het bedrag dat je aanvraagt.
  • een CV of portfolio.

Je dient je aanvraag digitaal in via dit formulier.

Als je aanvraag wordt gehonoreerd, vragen we je om een kopie van je legitimatiebewijs te overleggen en een zogeheten verklaring de-minimis te ondertekenen. Deze verklaring is nodig om aan Europese regelgeving te voldoen. In de verklaring verklaart de aanvrager de afgelopen drie jaar niet meer dan 200.000 euro aan staatssteun te hebben ontvangen.

Wanneer kan ik mijn aanvraag indienen?

Deze aanvraagronde van de Regeling Nieuwe projecten en werkbeurzen auteurs opent op 1 april 2021 en sluit op 30 april 2021.

 

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag en wanneer wordt de financiële bijdrage uitbetaald?

De beslissing over de aanvraag wordt uiterlijk op maandag 31 mei schriftelijk aan de aanvrager medegedeeld. Als de aanvraag is goedgekeurd, vindt de uitbetaling van de financiële bijdrage plaats tussen half juni en half juli 2021.

Wie beoordeelt mijn aanvraag?

De Regeling Nieuwe projecten en werkbeurzen auteurs wordt uitgevoerd door de Stichting Steunfonds Auteurs. Deze stichting heeft een adviescommissie ingesteld die de aanvragen gaat beoordelen. De adviescommissie bestaat uit:

  • Jan Baeke (voorzitter)
  • Anne Lopes Michielsen
  • Mylo Freeman

De adviezen van de commissie worden bekrachtigd door het bestuur van de stichting, tenzij het bestuur oordeelt dat tegen de voorwaarden van de regeling is ingegaan.

Je krijgt binnen vier weken na sluiting van de indieningstermijn bericht over het besluit.

NB: om ervoor te zorgen dat een zo groot mogelijk deel van het beschikbare budget terecht komt bij de gedupeerde auteurs, zijn we genoodzaakt de uitvoeringskosten van deze regeling laag te houden. Het is daarom helaas niet mogelijk om afgewezen aanvragen van persoonlijke feedback te voorzien.

Op welke criteria wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Bij het beoordelen van de aanvragen worden de volgende criteria gehanteerd:

Beroepsmatigheid
De aanvrager verricht zelfstandige werkzaamheden als schrijver en/of vertaler. De aanvrager heeft een trackrecord, of uit de aanvraag valt op te maken dat de aanvrager een aanstormend talent is.

Invloed van de coronacrisis op beroepspraktijk
De aanvrager beschrijft duidelijk welke gevolgen de coronacrisis heeft voor haar/zijn beroepspraktijk en motiveert duidelijk om welke reden zij/hij de steun nodig heeft.

Visie op het werk
De aanvrager kan goed motiveren wat zij/hij voor ogen heeft, waar zij/hij aan wil werken. De aanvrager heeft een sterke eigen stem.

Originaliteit
Het plan is vernieuwend, kent op welke manier dan ook een vorm van originaliteit en voegt hierdoor iets nieuws toe aan het bestaande landschap.

Haalbaarheid
Het plan is haalbaar, het project kan ook daadwerkelijk worden gerealiseerd (daarbij ook rekening houdend met coronabeperkingen).

Beroepsontwikkeling
De toekenning kan bijdragen aan de ontwikkeling van de aanvrager: uit de motivatie blijkt hoe de aanvrager de steun kan gebruiken om een stap verder te komen in haar/zijn carrière.

Spreiding over beroepsgroepen
De regeling nieuwe projecten en werkbeurzen auteurs is bedoeld voor alle professionele makers van teksten in de meest ruime zin van het woord, zoals schrijvers en vertalers van boeken, dichters, columnisten, essayisten, kinder- en jeugdboekenschrijvers, misdaadschrijvers, schrijvers en vertalers van toneelstukken, non-fictie auteurs, ondertitelaars en andere makers van teksten. Bij de beoordeling van aanvragen wordt er naar gestreefd om een zo breed mogelijke groep auteurs van de regeling te laten profiteren.

Ik ben het niet eens met de beslissing. Bij wie kan ik terecht?

Als je het niet eens bent met de beslissing kun je een bezwaarschrift indienen bij de door het bestuur van Stichting Steunfonds Auteurs aangewezen onafhankelijke beroepsinstantie: mevrouw mr. M. (Miek) Smilde, p/a Stichting Steunfonds Auteurs, De Lairessestraat 125, 1075 HH Amsterdam, email: steunregelingen@auteursbond.nl.

Tijdens de bezwaarprocedure wordt onderzocht of de beoordeling van jouw aanvraag zorgvuldig en volgens de criteria in het reglement is gedaan. De aanvraag wordt niet opnieuw inhoudelijk beoordeeld.

Je bezwaarschrift dient uiterlijk vier weken na het besluit over je aanvraag te zijn ingediend. Mevrouw Smilde neemt binnen vier weken na ontvangst van je bezwaarschrift een besluit.

Beroep aantekenen tegen het besluit over je bezwaarschrift kan bij het bestuur van het Lira Fonds, Kruisweg 793-795, 2132 NG Hoofddorp.

Vragen?

Vragen over je aanvraag stel je bij voorkeur per mail via steunregelingen@auteursbond.nl.

De medewerkers van de Auteursbond werken zoveel mogelijk thuis.

Klaar om je aanvraag in te dienen?

Heb je alle informatie gelezen en heb je alle stukken (samengevoegd in 1 pdf) bij de hand?

  • CV
  • Beknopte omschrijving van het idee voor (de vertaling van) een tekst, project of activiteit (max. 2 A4)
  • Een begroting of opgave van de te maken kosten en het bedrag dat wordt aangevraagd