Steunregeling beroepspraktijk schrijvers en vertalers 2022

Ben je schrijver of vertaler en wordt je beroepspraktijk geraakt door de coronacrisis? Werk je aan een boek of een vertaling, maar krijg je van je uitgever geen voorschot? Heb je een briljant idee voor een toneelstuk, maar durft het theatergezelschap waarvoor je schrijft het nu niet aan? Zou je carrière geholpen zijn als je die ene cursus volgt, maar heb je geen budget? Professionele auteurs kunnen een aanvraag indienen voor de Steunregeling beroepspraktijk schrijvers en vertalers 2022.

Extra steun vanwege laatste lockdown

Toen de overheid in november en december 2021 hernieuwd een onverwacht harde lockdown moest invoeren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werd de culturele en creatieve sector opnieuw hard geraakt. Ook de beroepspraktijk van veel zelfstandige makers heeft geleden onder de beperkende maatregelen, die in februari en maart van dit jaar weer werden ingetrokken. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft daarom een extra subsidie ter beschikking gesteld voor nieuwe steunregelingen om getroffen zelfstandige makers in de culturele en creatieve sector een steun te bieden.

Nieuwe steunregeling voor schrijvers en vertalers

De Auteursbond heeft sinds het begin van de coronacrisis in maart 2020 de speciale steunregelingen voor zelfstandige schrijvers en vertalers uitgevoerd en zal de nieuwe steunregeling voor zelfstandige schrijvers en vertalers ook uitvoeren. De nieuwe regeling heet Steunregeling beroepspraktijk schrijvers en vertalers 2022. De aanvraagronde voor de regeling start op woensdag 18 mei 2022. Je kunt tot en met 15 juni 2022 een aanvraag indienen.

De mogelijkheden

 • Je kunt een aanvragen indienen voor een financiële bijdrage van € 4.000,- voor het schrijven of vertalen van een tekst, of voor een activiteit in het belang van je professionele ontwikkeling als auteur, zoals een cursus of coaching.
 • Je kunt een aanvraag indienen als je aantoonbaar zelfstandig werkzaamheden als schrijver of vertaler uitvoert. Je kunt ook een aanvraag indienen als je een aanstormend talent bent en aantoonbaar met ambitie een eigen beroepspraktijk tracht op te bouwen.
 • Je kunt ook een aanvraag indienen als je een bijdrage hebt gekregen op grond van de coronasteunregelingen die de Auteursbond in 2020 en 2021 heeft uitgevoerd.

Alles wat je moet weten

Voor wie is de regeling bedoeld?

De Steunregeling beroepspraktijk schrijvers en vertalers 2022 is bedoeld voor zelfstandig werkende schrijvers en vertalers van wie de beroepspraktijk is geraakt door de beperkende maatregelen die de overheid heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het gaat hierbij met name om de beperkende matregelen die de overheid in november/december 2021 heeft genomen, en in februari/maart 2022 heeft ingetrokken.

Met schrijvers en vertalers wordt bedoeld: professionele makers van teksten in de meest ruime zin van het woord, zoals schrijvers en vertalers van boeken, dichters, columnisten, essayisten, kinder- en jeugdboekenschrijvers, misdaadschrijvers, schrijvers en vertalers van toneelstukken, non-fictie auteurs, ondertitelaars en andere groepen makers van teksten.

Aanvragen kunnen worden ingediend door schrijvers en vertalers, of een team van schrijvers en vertalers, die aantoonbaar zelfstandig werkzaamheden als schrijver of vertaler verrichten. Een aanvraag kan ook worden ingediend als je een aanstormend talent bent en aantoonbaar met ambitie een eigen beroepspraktijk tracht op te bouwen.

Schrijvers en vertalers die een bijdrage hebben gekregen op grond van de coronasteunregelingen die de Auteursbond in 2020 en 2021 heeft uitgevoerd (de Regeling nieuwe projecten en werkbeurzen auteurs en de Regeling projecten en werkbeurzen auteurs) komen ook in aanmerking.

Hoeveel kan ik aanvragen en voor welke projecten of activiteiten?

Aanvragen kunnen worden ingediend voor een financiële bijdrage van € 4.000,- aan het schrijven of vertalen van een tekst. Dat kan een nieuw project zijn, maar ook een bestaand project waarvoor je steun nodig hebt om het verder te brengen. Een aanvraag kan ook worden gedaan voor een activiteit in het belang van je professionele ontwikkeling als auteur, zoals een cursus of coaching. Er kan een aanvraag worden gedaan voor niet meer dan 1 project of activiteit. Er wordt per gehonoreerde aanvraag een vast bedrag toegekend van € 4.000,- per aanvraag, behalve als de kosten van het project waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd lager zijn.

Hoe dien ik mijn aanvraag in?

Je dient je aanvraag in via de online aanvraagmodule. Je aanvraag dient te bestaan uit:

 1. een ingevuld aanvraagformulier (via de online aanvraagmodule)
 2. een document (PDF) van maximaal 3 pagina’s dat via de online aanvraagmodule kan worden geupload met daarin de volgende elementen:
  1. beknopte omschrijving van de gevolgen van de coronacrisis voor je beroepspraktijk en met name de volgen van de beperkende matregelen die de overheid in november/december 2021 heeft genomen, en in februari/maart 2022 heeft ingetrokken;
  2. een beknopte omschrijving van het project of de activiteit en een beknopte begroting, met urenraming;
  3. een cv of portfolio waaruit blijkt dat je aantoonbaar zelfstandig als schrijver of vertaler werkt. Als je een aanstormend talent bent dan vragen we je om te laten zien dat je met ambitie een beroepspraktijk tracht op te bouwen;
  4. Mogelijk dien je een aanvraag in voor een project waarvoor je eerder een bijdrage hebt gekregen op grond van de coronasteunregelingen voor schrijvers en vertalers die de Auteursbond in 2020 en 2021 heeft uitgevoerd (de Regeling nieuwe projecten en werkbeurzen auteurs en de Regeling projecten en werkbeurzen auteurs). Mocht dit het geval zijn, dan dien je toe te lichten welke stappen je met behulp van de eerdere bijdrage(n) hebt gezet en voor welke vervolgstappen een bijdrage op grond van de Steunregeling beroepspraktijk schrijvers en vertalers 2022 nodig is.

Wanneer kan ik mijn aanvraag indienen?

De aanvraagronde start op woensdag 18 mei 2022. Je kunt tot en met 15 juni 2022 een aanvraag indienen.

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag en wanneer wordt de financiële bijdrage uitbetaald?

De beslissing over de aanvraag wordt uiterlijk op 27 juli 2022 schriftelijk aan de aanvrager medegedeeld. Als de aanvraag is goedgekeurd, vindt de uitbetaling van de financiële bijdrage plaats in september 2022.

Om ervoor te zorgen dat een zo groot mogelijk deel van het beschikbare budget terecht komt bij de gedupeerde auteurs, zijn we genoodzaakt de uitvoeringskosten van deze regeling laag te houden. Het is daarom helaas niet mogelijk om afgewezen aanvragen van persoonlijke feedback te voorzien.

Wie beoordeelt mijn aanvraag?

De Steunregeling beroepspraktijk schrijvers en vertalers wordt uitgevoerd door de Stichting Steunfonds Auteurs. Deze stichting heeft een adviescommissie ingesteld die de aanvragen gaat beoordelen. De adviescommissie bestaat uit:

 • Jan Baeke (voorzitter)
 • Anne Lopes Michielsen
 • Mylo Freeman

De adviezen van de commissie worden bekrachtigd door het bestuur van de stichting, tenzij het bestuur oordeelt dat tegen de voorwaarden van de regeling is ingegaan.

Op welke criteria wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Bij het beoordelen van de aanvragen worden de volgende criteria gehanteerd.

Beroepsmatigheid

De aanvrager verricht zelfstandige werkzaamheden als schrijver en/of vertaler. De aanvrager heeft een trackrecord, of uit de aanvraag valt op te maken dat de aanvrager een aanstormend talent is en aantoonbaar met ambitie een beroepspraktijk tracht op te bouwen.

Invloed van de coronacrisis op beroepspraktijk

De aanvrager beschrijft duidelijk welke gevolgen de coronacrisis heeft voor haar/zijn beroepspraktijk en motiveert duidelijk om welke reden zij/hij de steun nodig heeft. Het gaat met name de volgen van de beperkende matregelen die de overheid in november/december 2021 heeft genomen, en in februari/maart 2022 heeft ingetrokken.

Visie op het werk

De aanvrager kan goed motiveren wat zij/hij voor ogen heeft, waar zij/hij aan wil werken. De aanvrager heeft een sterke eigen stem.

Haalbaarheid

Het plan is haalbaar, het project kan ook daadwerkelijk worden gerealiseerd (daarbij ook rekening houdend met coronabeperkingen).

Beroepsontwikkeling

De toekenning kan bijdragen aan de ontwikkeling van de aanvrager: uit de motivatie blijkt hoe de aanvrager de steun kan gebruiken om een stap verder te komen in haar/zijn carrière.

Spreiding over beroepsgroepen

De Steunregeling beroepspraktijk schrijvers en vertalers is bedoeld voor alle professionele makers van teksten in de meest ruime zin van het woord, zoals schrijvers en vertalers van boeken, dichters, columnisten, essayisten, kinder- en jeugdboekenschrijvers, misdaadschrijvers, schrijvers en vertalers van toneelstukken, non-fictie auteurs, ondertitelaars en andere makers van teksten. Bij de beoordeling van aanvragen wordt er naar gestreefd om een zo breed mogelijke groep auteurs van de regeling te laten profiteren.

Ik ben het niet eens met de beslissing. Bij wie kan ik terecht?

Als je het niet eens bent met de beslissing kun je een bezwaarschrift indienen bij de door het bestuur van Stichting Steunfonds Auteurs aangewezen onafhankelijke beroepsinstantie: mevrouw mr. M. (Miek) Smilde, p/a Stichting Steunfonds Auteurs, De Lairessestraat 125, 1075 HH Amsterdam, e-mail: steunregelingen@auteursbond.nl.

Tijdens de bezaarprocedure wordt onderzocht of de beoordeling van jouw aanvraag zorgvuldig en volgens de criteria in het reglement is gedaan. De aanvraag wordt niet opnieuw inhoudelijk beoordeeld.

Je bezwaarschrift dient uiterlijk vier weken na het besluit over je aanvraag te zijn ingediend. Mevrouw Smilde neemt binnen vier weken na ontvangst van je bezwaarschrift een besluit.

Beroep aantekenen tegen het besluit over je bezwaarschrift kan bij het bestuur van het Lira Fonds, Kruisweg 793-795, 2132 NG Hoofddorp.

Vragen?

Vragen over je aanvraag stel je bij voorkeur per mail via steunregelingen@auteursbond.nl.

Klaar om je aanvraag in te dienen?

Heb je alle informatie gelezen en heb je alle stukken (samengevoegd in 1 pdf) bij de hand?