Startgeldregeling Scenario

Ben je scenarioschrijver en wordt je beroepspraktijk geraakt door de coronacrisis? Via de Startgeldregeling Scenario kun je een financiële bijdrage krijgen voor de allereerste ontwikkelfase van een nieuw scenario voor een film, singleplay of televisieserie.

De derde aanvraagronde is op 1 april 2021 geopend en sluit op 30 april 2021.

Goed nieuws: er komt een vierde aanvraagronde
Voor de Startgeldregeling scenario komt een vierde aanvraagronde, dankzij een extra subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het Steunfonds Rechtensector. Deze aanvraagronde vindt waarschijnlijk plaats in mei/juni. De definitieve periode wordt bekendgemaakt zodra de plannen van het Steunfonds Rechtensector voor deze extra subsidie door het ministerie zijn goedgekeurd.

Alles wat je moet weten

Voor wie is de regeling bedoeld?

De Startgeldregeling Scenario is bedoeld voor scenarioschrijvers die door de coronacrisis problemen hebben met de voortgang van hun professionele werkzaamheden. Aanvragen kunnen worden ingediend door scenarioschrijvers, of een team van scenarioschrijvers, die aantoonbaar zelfstandig werken als scenarioschrijver.

Hoeveel kan ik aanvragen en voor welke projecten?

Je kunt een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage aan de allereerste ontwikkelingsfase van een nieuw scenario, waarbij nog geen producent of omroep betrokken is. Het kan gaan om een plan voor een film, singleplay of televisieserie.

De bijdrage bedraagt maximaal 5.000 euro.

Je kunt alleen aanvragen indienen voor  projecten waarvoor geen subsidie van het Filmfonds of financiering van een omroep is verstrekt.

Er kan per auteur maximaal één aanvraag worden gehonoreerd bij de coronasteunregelingen die de Auteursbond uitvoert. Het gaat om de Regeling nieuwe projecten en werkbeurzen auteurs, de Startgeldregeling scenario of de Compensatieregeling auteurs. Als je een bijdrage hebt gekregen op grond van een van deze regelingen, kun je geen aanvraag meer doen voor een bijdrage op grond van een van de andere regelingen.

Hoe moet ik een aanvraag doen?

Je aanvraag dient te bestaan uit:

  • een beknopte omschrijving van het project (maximaal twee A4). De gevolgen van de coronacrisis voor je beroepspraktijk neem je hierin op.
  • een begroting of een opgave van de te maken kosten en het bedrag dat je aanvraagt.
  • een CV of portfolio

Je dient je aanvraag digitaal in via dit formulier.

Als je aanvraag wordt gehonoreerd, vragen we je om een kopie van je legitimatiebewijs te overleggen en een zogeheten verklaring de-minimis te ondertekenen. Deze verklaring is nodig om aan Europese regelgeving te voldoen. In de verklaring verklaart de aanvrager de afgelopen drie jaar niet meer dan 200.000 euro aan staatssteun te hebben ontvangen.

Wanneer kan ik een aanvraag doen?

Deze aanvraagronde van de Regeling Nieuwe projecten en werkbeurzen auteurs opent op 1 april 2021 en sluit op 30 april 2021.

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag en wanneer wordt de financiële bijdrage uitbetaald?

De beslissing over de aanvraag wordt uiterlijk op maandag 31 mei schriftelijk aan de aanvrager medegedeeld. Als de aanvraag is goedgekeurd, vindt de uitbetaling van de financiële bijdrage plaats tussen half juni en half juli 2021.

Wie beoordeelt mijn aanvraag?

De Startgeldregeling Scenario wordt uitgevoerd door de Stichting Steunfonds Auteurs. Deze stichting heeft een adviescommissie ingesteld die de aanvragen gaat beoordelen. De adviescommissie bestaat uit:

  • Ger Beukenkamp (voorzitter)
  • Sarieke Hoeksma
  • Jeanine Cronie

De adviezen van de commissie worden bekrachtigd door het bestuur van de stichting, tenzij het bestuur oordeelt dat tegen de voorwaarden van de regeling is ingegaan.

Je krijgt binnen vier weken na sluiting van de indieningstermijn bericht over het besluit.

NB: om ervoor te zorgen dat een zo groot mogelijk deel van het beschikbare budget terecht komt bij de gedupeerde auteurs, zijn we genoodzaakt de uitvoeringskosten van deze regeling laag te houden. Het is daarom helaas niet mogelijk om afgewezen aanvragen van persoonlijke feedback te voorzien.

 

Op welke criteria wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Bij het beoordelen van de aanvragen worden de volgende criteria gehanteerd:

Beroepsmatigheid
De aanvrager verricht zelfstandige werkzaamheden als scenarioschrijver. De aanvrager heeft een trackrecord, of uit de aanvraag valt op te maken dat de aanvrager een aanstormend talent is.

Invloed van de coronacrisis op beroepspraktijk
De aanvrager beschrijft duidelijk welke gevolgen de coronacrisis heeft voor haar/zijn beroepspraktijk en motiveert duidelijk om welke reden zij/hij de steun nodig heeft.

Visie op het werk
De aanvrager kan goed motiveren wat zij/hij voor ogen heeft, waar zij/hij aan wil werken. De aanvrager heeft een sterke eigen stem.

Originaliteit
Het plan is vernieuwend, kent op welke manier dan ook een vorm van originaliteit en voegt hierdoor iets nieuws toe aan het bestaande landschap.

Haalbaarheid
Het plan is haalbaar, het project kan ook daadwerkelijk worden gerealiseerd (daarbij ook rekening houdend met coronabeperkingen).

Beroepsontwikkeling
De toekenning kan bijdragen aan de ontwikkeling van de aanvrager: uit de motivatie blijkt hoe de aanvrager de steun kan gebruiken om een stap verder te komen in haar/zijn carrière.

Spreiding over beroepsgroep
Bij de beoordeling van aanvragen wordt er naar gestreefd om een zo breed mogelijke groep scenarioschrijvers van de regeling te laten profiteren.

Ik ben het niet eens met de beslissing. Bij wie kan ik terecht?

Als je het niet eens bent met de beslissing kun je een bezwaarschrift indienen bij de door het bestuur van Stichting Steunfonds Auteurs aangewezen onafhankelijke beroepsinstantie: mevrouw mr. M. (Miek) Smilde, p/a Stichting Steunfonds Auteurs, De Lairessestraat 125, 1075 HH Amsterdam, email: steunregelingen@auteursbond.nl.

Tijdens de bezwaarprocedure wordt onderzocht of de beoordeling van jouw aanvraag zorgvuldig en volgens de criteria in het reglement is gedaan. De aanvraag wordt niet opnieuw inhoudelijk beoordeeld.

Je bezwaarschrift dient uiterlijk vier weken na het besluit over je aanvraag te zijn ingediend. Mevrouw Smilde neemt binnen vier weken na ontvangst van je bezwaarschrift een besluit.

Beroep aantekenen tegen het besluit over je bezwaarschrift kan bij het bestuur van het Lira Fonds, Kruisweg 793-795, 2132 NG Hoofddorp.

Waar kan ik het reglement inzien?

Vragen?

Vragen over je aanvraag stel je bij voorkeur per mail via steunregelingen@auteursbond.nl.

De medewerkers van de Auteursbond werken zoveel mogelijk thuis.

Klaar om je aanvraag in te dienen?

Heb je alle informatie gelezen en heb je alle stukken (samengevoegd in 1 pdf) bij de hand?

  • CV / portfolio
  • Beknopte omschrijving van het project of de activiteit (max. 2 A4)
  • Een begroting of opgave van de te maken kosten en het bedrag dat wordt aangevraagd