Reactie consultatie Wetswijziging Auteurscontractenrecht

7 juli 2022

In 2015 trad de Wet Auteurscontractenrecht in werking. Die wet voegde enkele rechten voor makers toe, zoals het recht op een billijke vergoeding; het recht op een aanvullende billijke vergoeding bij een (destijds: ernstige) onevenredigheid tussen afgesproken vergoeding met het werk gegenereerde inkomsten (ook wel de ‘bestsellerbepaling’ genoemd); en een recht op ontbinding bij onvoldoende exploitatie (waarmee je je auteurs- en exploitatierechten terug kunt krijgen).

In 2020 is die wet geëvalueerd en naar aanleiding daarvan is in april een voorontwerp voor een aantal wetswijzigingen gepresenteerd. Tot en met 4 juli 2022 stond een zogenaamde internetconsultatie open, waarbij belanghebbenden hebben kunnen reageren op dit wijzigingsontwerp.

Koepelorganisatie Platform Makers en het Netwerk Scenarioschrijvers van de Auteursbond hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt en gereageerd op onder meer de volgende punten:

  • Betere mogelijkheden om tot collectieve afspraken te kunnen komen op het gebied van vergoedingen en andere voorwaarden;
  • De plicht om bij een vergoeding te specificeren welk deel van de vergoeding ziet op de exploitatie-opbrengsten en welk deel van de vergoeding ziet op de door de maker geïnvesteerde tijd en moeite (makershonorarium);
  • De wettelijk te verankeren aanspraak op een collectief te innen billijke vergoeding voor video-on-demand-exploitatie;
  • Verplichtingen voor exploitanten om zich aan te sluiten bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht en mogelijkheden voor makersorganisaties op te nemen om bij deze commissie collectieve actie te ondernemen.