Vernieuwd modelcontract voor oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk

15 juni 2021

De Auteursbond en de LUG/GAU zijn na een periode van constructief onderhandelen een aantal aanpassingen aan het modelcontract voor oorspronkelijk werk overeengekomen. Het herziene contract sluit aan bij de (digitale) ontwikkelingen in het boekenvak, en de aanpassingen aan de Auteurswet.

De mogelijkheid tot opzegging van het contract door de auteur bij een zeer ‘gering exploitatieresultaat’ is meer concreet gemaakt, door te noemen bij welk minimum aan inkomsten aan die voorwaarde is voldaan.

In het herziene contract is opgenomen dat de uitgever het luisterboek zelf kan publiceren en exploiteren, niet meer uitsluitend als nevenrecht. Daarnaast is nu expliciet omschreven dat exploitatie van het e-book en het luisterboek mag plaatsvinden via alle beschikbare digitale transmissiemogelijkheden, waaronder downloaden en streamen. Voor de royaltyberekening tellen nu ook de mogelijke directe inkomsten uit advertenties mee.

De royalty-afrekeningen worden transparanter, waarmee ook vooruit wordt gelopen op de wettelijke transparantieverplichting vanaf juni 2022.     

De toelichting is verbeterd en nog duidelijker een onlosmakelijk onderdeel van het modelcontract geworden.

Het nieuwe contract gaat in op 15 juni 2021.

De modelcontracten hebben al decennia een belangrijke plaats in het Nederlandse boekenvak. Auteursbond en LUG/GAU zijn blij dat met dit nieuwe modelcontract recht wordt gedaan aan zowel de rechten van auteurs als de diversiteit in het huidige uitgavebeleid.

Volgende maand starten de onderhandelingen voor het literair vertaalcontract.

Ondertekening contract LUG / GAU en Auteursbond. Vlnr: Geneviève Waldmann, Tanja Hendriks, Maria Vlaar, Wim Jurg. Foto: Inigo Garayo

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • De auteur kan voortaan een contract opzeggen (zonder daarvoor naar de rechter te moeten) indien de inkomsten uit een boek in een kalenderjaar lager zijn dan 200 euro. Ook in andere gevallen zijn de mogelijkheden voor de auteur om op te zeggen verruimd.
  • Afrekeningen worden veel transparanter, waarbij de uitgevers in de komende jaren allemaal overstappen naar hetzelfde afrekenmodel.
  • Voortaan wordt in het begin van het modelcontract vermeld dat er een eveneens door Auteursbond en LUG overeengekomen toelichting bij hoort, te vinden op de websites van Auteursbond en LUG/GAU; indien er in een auteurscontract van het modelcontract wordt afgeweken moet dit expliciet worden vermeld.
  • De ‘Belgische route’, waarin een veel lagere royalty gold, wordt afgeschaft voor Nederlandstalige auteurs die in België wonen; voor anderen wordt de royalty verhoogd.
  • Het luisterboek verschuift van de nevenrechten naar de hoofdrechten; de royalty voor luisterboeken ‘op vaste drager’ wordt gelijk aan die voor ‘gewone’ boeken, voor luisterboeken ‘in streaming’ gelijk aan die voor e-boeken (minimaal 25%) waarbij ook de advertentie-inkomsten meetellen.
  • De exploitatie van e-boeken wordt verruimd naar online ter beschikking stellen in het algemeen, waarbij voor de royaltyberekening ook de advertentie-inkomsten meetellen.

Wil je meer weten over het verloop van de onderhandelingen en de achtergronden van de wijzigingen?