Richtlijnen billijke vertaalcontracten

De onderstaande richtlijnen, die voortbouwen op de ‘Hexaloog’ die de CEATL in 2011 heeft aangenomen, zijn bedoeld als hulpmiddel om te komen tot een gedragscode in de sector literair vertalen. Dit zal iedereen in de uitgeversbranche (vertalers, uitgevers, auteurs van de oorspronkelijke werken) ten goede komen, want het draagt bij aan de kwaliteit van literaire vertalingen. Daartoe zijn billijke voorwaarden, een evenwichtige relatie tussen contractpartijen en goede materiële en morele arbeidsomstandigheden voor vertalers essentieel.

N.B.: Er moet een contract worden gesloten tussen de vertaler en de uitgever vóórdat de vertaler begint te vertalen. Een dergelijk contract moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. het moet schriftelijk zijn;
  2. het moet zijn gebaseerd op het contractenrecht, en/of op modelcontracten die zijn onderhandeld tussen verenigingen van vertalers enerzijds en verenigingen van uitgevers anderzijds, aangezien de regels die aan deze contracten ten grondslag liggen de rechten van beide partijen waarborgen en de effecten van een ongelijke contractuele machtsverhouding tussen hen beperken;
  3. het moet tot stand zijn gekomen na in goed vertrouwen gevoerde onderhandelingen, om van geval tot geval in de specifieke behoeften van de partijen te voorzien.