Steunfonds Rechtensector opgericht voor makers in culturele en creatieve sector

28 mei 2020

Makers in de culturele en creatieve industrie die zijn getroffen door de Corona-crisis, kunnen binnenkort een beroep doen op het Steunfonds Rechtensector. Woensdag 27 mei is overeenstemming bereikt over de instelling van het steunfonds dat een budget van 10 miljoen euro beschikbaar heeft. Ook leden van de Auteursbond kunnen een beroep gaan doen op het fonds.

Waar wordt het steunfonds voor gebruikt?

Het geld is voor steun aan rechthebbenden in de muzieksector, makers van audiovisuele werken en schrijvers en beeldmakers van geschriften. De middelen worden deels ingezet om het creatieve proces van de totstandbrenging van (nieuwe) werken (boeken, journalistieke werken, beeld, muziek, films en theaterstukken) te stimuleren. Daarnaast wordt inkomenssteun verleend aan makers die het zwaarst door de crisis zijn getroffen.

Waar en wanneer kun je een aanvraag doen?

Op dit moment kunnen nog geen aanvragen worden gedaan, omdat de plannen voor besteding van de middelen voor een groot deel nog nader moeten worden uitgewerkt. De verwachting is dat dit mogelijk enkele weken kan duren. Zodra duidelijk is waar en hoe je een aanvraag kunt indienen, stellen we je daar van op de hoogte.

Update 2 juni 2020: Muziektekstschrijvers kunnen al wel een aanvraag indienen bij het Noodfonds Muziek.

Waar komt het budget vandaan?

Het Steunfonds Rechtensector is opgericht door de Federatie Auteursrechtbelangen, de drie aangesloten koepels Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie (PCMI) en de vereniging van collectieve beheersorganisaties (VOI©E). Zij hebben uit eigen middelen een budget van 5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Lira stelt het budget voor schrijvers en vertalers ter beschikking. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft dit bedrag verdubbeld. Over de besteding van de middelen voert Lira nauw overleg met de NVJ en de Auteursbond.

Nadere informatie over het steunfonds volgt in de loop van juni 2020.