Indexeren

Bereken wat je huidige tarief voor freelance werk moet zijn met behoud van koopkracht. Voer het afgesproken tarief in en het jaartal waarin dit is vastgesteld. Je kunt dit doen met een uurtarief, dagtarief, woordtarief of tarief per klus, zoveel cijfers achter de komma als je wilt. De calculator berekent op basis van de consumentenprijsindex van het CBS wat je actuele tarief moet zijn en geeft dit weer met twee cijfers achter de komma. Laatst vastgestelde CPI op jaarbasis: 2018.

Het lopende jaar staat niet in de calculator, omdat het CBS daar nog geen indexcijfer voor heeft vastgesteld. Dit gebeurt in januari en daarna volgt een update van de calculator.

De basis voor de indexering is de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS. De calculator deelt de laatst bekende waarde van deze index met de waarde uit het jaar van het afgesproken tarief. Dat levert de factor op waarmee het tarief omhoog moet om je koopkracht gelijk te houden. We gebruiken het CBS-jaarcijfer om seizoensinvloeden uit te sluiten.

Meer informatie over de achtergronden en de noodzaak van indexering vind je hier.