Ledenservice
Voor schrijvers en vertalers, al meer dan 100 jaar.

Sociaal Fonds Auteurs

Heb je een (tijdelijk) financieel probleem? Als professionele auteur kun je dan wellicht een beroep doen op ondersteuning van het Sociaal Fonds Auteurs (SFA). 

Financiële ondersteuning van schrijvers en vertalers

In de beroepsgroep van professionele auteurs kan het voorkomen dat iemand plotseling een (tijdelijk) financieel probleem niet kan oplossen. In zo’n geval is het mogelijk de hulp in te roepen van het Sociaal Fonds Auteurs (SFA).

Het bestuur van het Fonds beoordeelt de aanvragen op een aantal criteria, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele situatie van de aanvrager. Er kan een eenmalig geldbedrag worden geboden, een enkele keer in de vorm van een renteloze lening, of persoonlijk advies worden gegeven.

Volgens de statuten staat een aanvraag voor ondersteuning bij financiële calamiteiten open voor alle auteurs, ook voor hen die geen lid zijn van een beroepsvereniging. Met de uitbreidingen van de Auteursbond kunnen meer leden een beroep doen op het Fonds. Sinds 2018 is Joop Daalmeijer vertrouwenspersoon. Voordat u een aanvraag indient is het mogelijk om met hem uw situatie te bespreken.

Alle aanvragen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

> De Voorwaarden en procedure vind je onder de middelste tab hierboven

> Aanvraagformulier

Bestuur Stichting Sociaal Fonds Auteurs

 • Menno Hartman, voorzitter
 • Ger Beukenkamp, secretaris a.i.
 • Peter Smit, penningmeester

Meer informatie over het Sociaal Fonds is te krijgen op het bureau van de Auteursbond (020-6240803). U kunt uw vraag ook mailen naar sociaalfonds@auteursbond.nl.

Voorwaarden en procedures

Het Fonds is in 1994 opgericht met geld van het ministerie van OC&W en van de toenmalige Vereniging van Letterkundigen onder de naam ‘Sociaal Fonds Letterkundigen’. Het doel was ondersteuning geven aan schrijvers en vertalers, beoefenaren van de Nederlandstalige en Friestalige Letterkunde. In 2019 is de naam veranderd in Sociaal Fonds Auteurs (hierna SFA).

Voor wie?

Professionele auteurs kunnen een beroep doen op het SFA wanneer zij tijdelijk niet in staat zijn aan normale verplichtingen te voldoen doordat:

 • een calamiteit heeft plaatsgevonden die gevolgen heeft voor de beroepsuitoefening;
 • bepaalde werkzaamheden door bijvoorbeeld ziekte of ongeval tijdelijk niet kunnen worden verricht en de inkomsten aanzienlijk zijn gedaald of geheel weggevallen; een plotselinge stijging van de kosten voor het levensonderhoud optreedt;
 • een aanvulling noodzakelijk is op kosten die niet volledig door een verzekering worden vergoed;
 • een plotselinge stijging van de kosten voor het levensonderhoud optreedt.

Het bestuur stelt vast of de aard van de calamiteit zodanig is dat de aanvrager voor een bijdrage in aanmerking komt.

Inkomens- en vermogensnormen

In de afweging of een aanvrager voor een bijdrage in aanmerking komt, neemt het bestuur ook de algemene financiële positie van de aanvrager mee. Over het algemeen geldt daarbij dat voor alleenstaanden zonder kinderen het bruto-inkomen van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag maximaal € 25.000,- bedraagt. Van deze norm kan afhankelijk van de calamiteit en de persoonlijke omstandigheden worden afgeweken.

De aanvraag

Aanvragen worden digitaal gedaan. Een aanvraag bevat:

 • het volledig ingevulde aanvraagformulier SFA;
 • een kopie van de meest recente aangifte Inkomstenbelasting (IB) – verplicht;
 • een kopie van de meest recente winst- en verliesrekening – indien van toepassing;
 • kopieën van contracten (eerste pagina, pagina met honorarium en pagina met handtekeningen uitgever, producent etc./auteur) in de periode van 3 jaar voorafgaande aan de aanvraag.

Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Na ontvangst van uw aanvraag stuurt het secretariaat van het SFA u bericht met de termijn waarop over uw aanvraag wordt beslist. Dat is doorgaans binnen vier weken.

Toekenning

Het bedrag van de tegemoetkoming wordt door het bestuur vastgesteld. Het bestuur beoordeelt de aanvraag mede op basis van de beroepsmatigheid waarmee de auteur werkzaam is.

Aan een bijdrage kunnen in de toekomst geen rechten worden ontleend.

Aanvragers moeten rekening houden met het feit dat het fonds geen grote geldbedragen uitkeert en dat het slechts eenmalige bijdragen in de kosten van levensonderhoud kan aanbieden. Het fonds betaalt geen schulden en het beschikt niet over de mogelijkheden in blijvende uitkeringen te voorzien.

Naar het aanvraagformulier

Meer informatie: sociaalfonds@auteursbond.nl 

Vertrouwenspersoon

Foto: Inigo Garayo

Waarom een vertrouwenspersoon?

Het bestuur van het Sociaal Fonds Auteurs (SFA) heeft gemerkt dat auteurs in financiële moeilijkheden niet altijd de weg naar het fonds weten te vinden. Kennelijk bestaat er bij potentiële aanvragers een zekere schroom om een verzoek tot steun in te dienen. Daarom is er een vertrouwenspersoon aangesteld, in de persoon van Joop Daalmeijer, tot wie aanvragers zich kunnen wenden voor persoonlijk en discreet advies.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon gaat in gesprek met auteurs die in financiële moeilijkheden verkeren en overwegen een aanvraag bij het SFA te doen. De vertrouwenspersoon kan de auteur wegwijs maken in de procedure en adviseren bij het doen van een aanvraag. Via de vertrouwenspersoon is het mogelijk een aanvraag anoniem in te dienen.

Hoe verloopt de procedure?

Een auteur wendt zich in eerste instantie telefonisch of per e-mail tot het secretariaat van het SFA. Het secretariaat brengt de auteur in contact met de vertrouwenspersoon.

Per e-mail of in een persoonlijk gesprek kan de auteur zijn of haar financiële situatie uit de doeken doen. De vertrouwenspersoon zal beoordelen of het zin heeft om een aanvraag te doen bij het SFA. De vertrouwenspersoon kan de auteur ook van meer algemeen financieel advies dienen.

Wanneer de vertrouwenspersoon oordeelt dat een aanvraag zinvol is, zal hij of zij de auteur (gratis) adviseren bij het opstellen van de aanvraag.

Eventueel kan een aanvraag voor financiële ondersteuning geanonimiseerd, door de vertrouwenspersoon, worden ingediend. De identiteit van de aanvrager is dan alleen bij de vertrouwenspersoon bekend.

Ook wanneer de vertrouwenspersoon niet om advies is gevraagd, of wanneer de vertrouwenspersoon oordeelt dat het indienen van een aanvraag zinloos is, staat het de auteur vrij een aanvraag voor financiële ondersteuning te doen bij het bestuur van het SFA.

Wat is de relatie tussen de vertrouwenspersoon en het bestuur van het SFA?

De vertrouwenspersoon is aangesteld door het bestuur maar oefent zijn of haar taken onafhankelijk uit. De vertrouwenspersoon heeft, net als het bestuur, geheimhoudingsplicht.