De Auteursbond
Voor schrijvers en vertalers, al meer dan 100 jaar.

Heb je financiële ondersteuning nodig bij een conflict? Leden van de Auteursbond of aangeslotenen van Lira kunnen een aanvraag indienen bij de Stichting Rechtshulp Auteurs.


Voor andere vragen en advies over juridische zaken kunnen leden terecht bij de juristen van de Auteursbond.

Stichting Rechtshulp Auteurs


De Stichting Rechtshulp Auteurs is in 1990 opgericht door de VvL en de Stichting Lira om financiële ondersteuning te bieden aan schrijvers en vertalers die bijstand of bemiddeling van juridische of boekhoudkundige aard behoeven in conflicten die verband houden met hun auteurschap.

Een eerste advies, indien door het Rechtshulpbestuur toegewezen, wordt vergoed tot €1000. Voor verdere bemiddeling in een zaak dient opnieuw ondersteuning te worden aangevraagd. Indien het bestuur van Rechtshulp beslist de zaak te steunen wordt een eigen bijdrage gevraagd van 5% van de advocaatkosten. Een van de voorwaarden voor rechtshulp is dat de uitkomst van de procedure in principe van belang is voor de hele beroepsgroep waartoe de aanvrager behoort. Maar ook het financiële belang van de aanvrager wordt gewogen.

Voorwaarden voor insturen aanvraag juridische hulp bij Stichting Rechtshulp Auteurs

Alvorens een aanvraag in behandeling te kunnen nemen, verwachten wij van u:

 • een beknopte samenvatting van het geschil, waarin in elk geval is opgenomen uw standpunt en dat van de wederpartij;
 • een chronologisch overzicht van de relevante feiten
 • in genummerde bijlagen een kopie van relevante:
  – correspondentie
  – algemene voorwaarden
  – getekende offertes of opdrachtbevestigingen, contracten of andere stukken waaruit blijkt dat er een overeenkomst is
 • uw relevante contactgegevens, waaronder volledige voornamen, achternaam, bedrijfsgegevens, adres, postcode, woonplaats, bankrekeningnummer, telefoonnummer, e-mailadres etc.
 • contactgegevens van de wederpartij (zover bij u bekend en van toepassing): voorna(a)m(en) en achternaam, bedrijfsgegevens + contactpersonen, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s), uittreksel Kamer van Koophandel (indien in uw bezit), etc.

U kunt uw aanvraag sturen naar rechtshulp@auteursbond.nl

Beperk het contact met de wederpartij

Zodra uw zaak door advocaat of deurwaarder ter hand is genomen, correspondeert de advocaat of deurwaarder namens u met de wederpartij. Uzelf dient het rechtstreekse contact te beperken. Ook bijvoorbeeld bij correspondentie geldt: leg deze onverwijld over aan de deurwaarder of advocaat.

Bezint eer ge begint

Het bestuur van de SRA toetst uw aanvraag onder andere op het belang van de zaak (voor ten eerste de beroepsgroep, en ten tweede voor de aanvrager), de inschatting van de kans op succes, en de met de zaak te verwachten kosten in verhouding tot het belang. Ook wanneer het bestuur besluit uw aanvraag te honoreren, is de gewenste afloop niet te garanderen. Een gerechtelijke of incassoprocedure is soms de enige juiste weg om uw geschil te beslechten, maar in veel gevallen is het tevens een kwestie van lange adem. Houdt u daarom rekening met de spanningen en emoties van dien, en met de mogelijke onverhoopte gevolgen voor uw uithoudingsvermogen, uw humeur of uw wereldbeeld.

> Reglement van de Stichting Rechtshulp Auteurs